FIŞA DISCIPLINEI

 

 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA OVIDIUS – CONSTANŢA

1.2 Facultatea

TEOLOGIE

1.3 Departamentul

Teologie Biblică şi Sistematică

1.4 Domeniul de studii

Teologie

1.5 Ciclul de studii

Licenţă

1.6 Programul de studii/Calificarea

TEOLOGIE DIDACTICĂ

 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

 

MISIOLOGIE ŞI ECUMENISM

2.2 Titularul activităţilor de curs

PR. LECTOR. UNIV. DR. COSMIN TUDOR CIOCAN

2.3 Titularul activităţilor de seminar

PR. LECTOR. UNIV. DR. COSMIN TUDOR CIOCAN

2.4 Anul de studiu      

II

12.5 Semestrul

2

12.6 Tipul de evaluare

Ex.

12.7 Regimul disciplinei  

Obligatorie

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

1

3.3 seminar

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

14

3.6 seminar

14

Distribuţia fondului de timp

Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

5

Tutoriat

4

Examinări

2

Alte activităţi 

-

3.7 Total ore studiu individual

pe semestru

28+31=59

 

3.9 Total ore pe semestru

5*14=70

 

3.10 Numărul de credite

3 / sem II

 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

•X

4.2 de competenţe

•X

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

• X

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

•X

 

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

 

C1.1 Identificarea şi utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor şi paradigmelor misionare

C1.2 Explicarea necesităţii propovăduirii misionare, în societatea postmodernă secularizată

C1.3 Aplicarea eficientă a metodelor şi tehnicilor misionare de bază, în scopul cultivării calităţilor misionarului

C1.4 Autoanaliza şi evaluarea critică şi constructivă a propriului demers misionar

C1.5 Elaborarea unor strategii misionare inovative, adaptate specificului inculturaţiei, prin utilizarea unor metodologii consacrate

Competenţe transversale

Aprecierea utilizării strategiilor misionare adecvate, în spirit irenic, privind propovăduirea credinţei

   CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi conştiinciozitate pastorală, pe baza principiilor, normelor şi valorilor doctrinare, religios-morale şi canonice

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Prezentarea, înţelegerea şi evaluarea fenomenului sectar. Particularităţile sectelor din România, a celor recunoscute şi nerecunoscute. Apariţia şi proliferarea noilor mişcări religioase în România. Introducere în ecumenismul ortodox.

7.2 Obiectivele specifice

·        să cunoască adevărurile fundamentale ale credinţei creştin ortodoxe;

·        să cunoască argumentele celor care se împotrivesc recunoaşterii acestor adevăruri;

·        să fie capabili să apere raţional (filosofic, ştiinţific) adevărurile fundamentale ale credinţei creştin ortodoxe;

·        să fie abilitaţi în discuţii extra-teologice despre teme teologice contemporane;

·        să mărturisească cu fermitate învăţătura de credinţă ortodoxă.

 

8. Conţinuturi

Nr. crt.

8.1 Curs semestrul II

Metode de predare

Observaţii

 1.  

Ecumenismul în contextul actual

metoda expunerii;

2

 1.  

Misiunea Bisericii în contextul actual

conversaţia sau convorbirea,

2

 1.  

Evanghelia lui Hristos şi cultura lumii

expunerea sistematică;

1

 1.  

Noua evanghelizare sau misiunea Bisericii în epoca postapostolică

conversaţia euristică;

2

 1.  

Prozelitismul sectar şi Dialogul interreligios astăzi

metoda expunerii;

2

 1.  

Dialogul interreligios monoteist

expunerea sistematică;

2

 1.  

Religiile monoteiste în dialog

conversaţia sau convorbirea,

2

 1.  

Misiunea Bisericii în modernitatea şi postmodernitate

conversaţia euristică;

1

 

Total ore alocate pentru curs Sem. II

 

14

 

 

Bibliografie

1.       Bibliografia obligatorie:

1.1.     ISTODOR, Gh, Introducere în Misiologia ortodoxă, 2010.

1.2.     HIMCINSCHI, Pr. lect. univ. dr. Mihai , Misiologie şi Ecumenism, curs partea I, 2004,

1.3.     CIOCAN, pr. Cosmin T., Iisus Hristos – plinirea revelaţiei dumnezeieşti, în Colecţia „Religie Filosofie”, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2011, 342 p.

2.       Bibliografie facultative:

2.1.     Sfântul Iustin Popovici, Biserica Ortodoxă şi ecumenismul, trad. Adrian Tănăsescu, M-rea Sfinţii Arhangheli-Petru Vodă, 2002

2.2.     Pr. prof. dr. D. Popescu, Hristos-Biserică-Societate, Ed. Inst. Bibl. şi de Mis. al B. O. R., Buc. 1998

2.3.     Idem, Ortodoxie şi Catolicism. Dialog şi reconciliere, Ed. România creştină, Buc. 1999

2.4.     Idem, Ortodoxie şi contemporaneitate, Ed. Diogene, Buc. 1996

2.5.     Î. P. S. dr. Damaskinos Papandreou, Biserică, societate, lume, Ed. Trinitas, Iaşi 1999

2.6.     Henri de Lubac, Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, Les éditions du CERF, Paris, 1938

2.7.     Pierre Lathuiliére, Le Fundamentalisme catolique. La Semnification eclésiologique, Les éditions du CERF, Paris, 1995

2.8.     Ghislain Lafont, Aportul propriu al Revelaţiei creştine: Crezul, în vol. Gândirea socială a Bisericii, Ed. Deisis, 2002

2.9.     Charles Journet, Théologie de l'Église, Descléé de Brouwer, 1958

2.10. Arhid. lect. dr. Ioan Ică jr., Misiune şi mărturie creştină faţă de prozelitismul religios care este o contramărturie creştină, în vol. Pastoraţie şi misiune în Biserica Ortodoxă, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi 2001

2.11. Pr. lect. univ. dr. Mihai Himcinschi, Relaţia Duhului Sfânt cu Tatăl şi cu Fiul în teologia răsăriteană şi apuseană. Implicaţiile doctrinare şi spirituale ale acesteia, teză de doctorat, Alba-Iulia 2002

2.12. Antoine Guggenheim, Mission, Dialogue interreligieux et salut. Pour une lecture historique et spirituelle de l'Écriture, Paris 1994

2.13. Paul Evdokimov, Cunoaşterea lui Dumnezeu în Tradiţia răsăriteană, trad. pr. lect. univ. dr. Vasile Răducă, Ed. Christiana, Buc. 1995

2.14. Idem, Ortodoxia, trad. dr. Irineu Ioan Popa, Ed. Inst. Bibl. şi de Mis. al B. O. R., Buc. 1996

2.15. Olivier Clément, Creştinătate, secularizare şi Europa, în vol. Gândirea socială a Bisericii. Fundamente, documente, analize, perspective, Ed. Deisis, 2002

2.16. Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheza VI, Despre unitatea lui Dumnezeu, trad. pr. D. Fecioru, Ed. Inst. Bibl. şi de Mis. al B. O. R., Buc. 1

2.17. 19.        M. Lot-Borodine, L 'anthropologie theocentrique de l' Orient chretien comm base de son experiences spirituelle, Irenikon, nr. 1, 1931

2.18. Pr. Ioan Bizău, Viaţa în Hristos şi maladia secularizării, Ed. Patmos, Cluj-napoca 2002

2.19. Pr. prof. Boris Bobrinskoy, Împărtăşirea Sfântului Duh, Ed. Inst. Bibl. şi de Mis. al B. O. R., Buc. 1999

 

 

Nr. crt.

8.2 Seminar semestrul II

Metode de predare

Observaţii

 1.  

Temeiurile doctrinare ale misiunii

conversaţia;

2

 1.  

Misiunea Sfinţilor Părinţi

Prezentare media; demonstraţia didactică

2

 1.  

Misiunea confesiunilor creştine

conversaţia sau convorbirea,

2

 1.  

Misiunea în modernitate

lucrările scrise;

2

 1.  

Misiunea în post-modernitate

Prezentare media; demonstraţia didactică

2

 1.  

Misiunea Sfinţilor Apostoli şi a Părinţilor Apostolici

lucrul cu manualul şi alte cărţi;

2

 1.  

Vechiul Testament şi misiunea creştină

Prezentare media

2

 

Total ore alocate pentru curs Sem. II

 

14

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

 • Formarea de utilizatori experţi ai discursului în domeniul de calificare precizat;
 • Domeniile ştiinţelor experimentale moderne sunt atât de diverse şi cu atât de multe teorii care pot veni în sprijinul sau împotriva doctrinelor teologice, încât este imposibil ca un predicator contemporan să poată face misiune în lume fără să cunoască toate aceste problematici;
 • Nu putem dobândi lumea pentru Hristos fără să cunoaştem adevăratele probleme ale lumii contemporane;

·         Răspunsul Bisericii nedocumentat şi nebazat pe întrebările omului modern este învechit şi nerealist şi nu poate trezi interesul omului de azi.

 

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

 

·     răspunsurile la examen/colcviu (evaluare finală)

·     testarea periodică prin lucrări de control

30 %

10.5 Seminar / laborator

·     activităţi gen teme/ referate / eseuri /

·     testarea continuă pe parcursul semestrului

30 %

·     verificarile făcute pe parcurs

·     lucrare scrisă la jumătatea programei

30%

10.6 Standard minim de performanţă

 

 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs. CUNOAŞTEREA ŞI EXPUNEREA SISTEMATICĂ A NOTIŢELOR

2. Pregătirea unei prezentări orale

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

4. Însuşirea minimă a noţiunilor, conceptelor şi informaţiilor cu caracter general specifice studiilor moderne prezentate la curs/seminar.

 

 

Data completării                 Semnătura titularului de curs         Semnătura titularului de seminar

 

Data avizării în catedră                                     Semnătura şefului catedrei

 

.....................................                                       ...................................