FIŞA DISCIPLINEI

 

 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

1.2 Facultatea

TEOLOGIE

1.3 Departamentul

Departamentul de Teologie Biblică şi Sistematică

1.4 Domeniul de studii

Teologie Sistematică

1.5 Ciclul de studii

Licenţă

 

1.6 Programul de studii/Calificarea

TEOLOGIE DIDACTICĂ

 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

 

TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ

2.2 Titularul activităţilor de curs

PR. LECTOR. UNIV. DR. COSMIN TUDOR CIOCAN

2.3 Titularul activităţilor de seminar

???????

2.4 Anul de studiu      

III

12.5 Semestrul

1, 2

12.6 Tipul de evaluare

Ex./Ex.

12.7 Regimul disciplinei  

Obligatorie

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: curs

2

seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

21 sem. I/ 30 sem. II

din care: curs

14 / 20

seminar/laborator

7 / 10

Distribuţia fondului de timp

Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

5

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20

Tutoriat

4

Examinări

2

Alte activităţi 

-

3.7 Total ore studiu individual

pe semestru

20

3.9 Total ore pe semestru

25

3.10 Numărul de credite

4 sem I / 4 sem II

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

 

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

 

C3.1 Precizarea şi utilizarea adecvată în comunicarea profesională a terminologiei specifice teologiei dogmatice

C3.2 Interpretarea dogmelor, învățăturilor, conceptelor şi afirmaţiilor teologice, în context interconfesional interreligios și intercultural

C3.3 Dezvoltarea şi aplicarea metodelor de sistematizare a doctrinei, în vederea exprimării şi argumentării unor învăţături de bază ale cultului/Bisericii

C3.4 Susţinerea doctrinei proprii, în raport critic-apologetic irenic cu alte învăţături şi ideologii

C3.5 Utilizarea resurselor doctrinare în acţiuni concrete de mărturisire şi popularizare a credinţei (la nivel fundamental)

 

Reproducerea fidelă şi argumentată a definiţiilor doctrinare de bază

Competenţe transversale

   CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi conştiinciozitate pastorală, pe baza principiilor, normelor şi valorilor doctrinare, religios-morale şi canonice

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

păstrarea, conservarea şi predarea intactă a învăţăturii fundamentale, cu caracter de doctrină, neschimbabilă, a religiei creştine sub tutela  Revelaţiei însăşi, a autorităţii Bisericii aflate sub inspiraţie permanentă a Duhului Sfânt, învăţătură pe care o pune în slujba gândirii practice şi teoretice a omului, având în vedere scopul mântuirii acestuia prin cunoaşterea şi iubirea Celui care S-a descoperit pe Sine oamenilor cu deosebire prin Fiul.

7.2 Obiectivele specifice

·        să cunoască adevărurile fundamentale ale credinţei creştin ortodoxe;

·        să cunoască argumentele celor care se împotrivesc recunoaşterii acestor adevăruri;

·        să fie capabili să apere raţional (filosofic, ştiinţific) adevărurile fundamentale ale credinţei creştin ortodoxe;

·        să fie abilitaţi în discuţii extra-teologice despre teme teologice contemporane;

·        să mărturisească cu fermitate învăţătura de credinţă ortodoxă.

 

8. Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1.    Dumnezeu şi lumea creată în viziunea Părinţilor Capadocieni

conversaţia euristică;

1

2.      Cunoaşterea lui Dumnezeu

metoda expunerii;

1

3.      Lumea, creaţia lui Dumnezeu în Treime

expunerea sistematică;

1

4.      Crearea omului

conversaţia sau convorbirea,

2

5.      Starea primordială a protopărinţilor

conversaţia euristică;

2

6.      După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu

metoda expunerii;

3

7.      Omul ca chip al Arhetipului, “Chip al Chipului”

expunerea sistematică;

2

8.      Vederea lui Dumnezeu

conversaţia sau convorbirea,

1

9.      Căderea omului în păcat

conversaţia euristică;

2

10.  înstrăinarea de Dumnezeu - premiză a păcatului

metoda expunerii;

1

11.  Păcatul şi căderea protopărinţilor ca înstrăinare de Dumnezeu

conversaţia sau convorbirea,

3

12.  Restaurarea şi îndumnezeirea omului în opera de mântuire a Iui Iisus Hristos şi participarea noastră la ea

conversaţia euristică;

2

13.  Răscumpărarea - act al dreptăţii divine

metoda expunerii;

2

14.  întruparea lui Hristos şi îndumnezeirea omului ca plenitudine de viaţă

expunerea sistematică;

2

15.  Chenoza Fiului lui Dumnezeu - cale spre îndumnezeirea naturii umane asumate

conversaţia sau convorbirea,

2

16.  Restaurarea subiectivă

conversaţia euristică;

1

17.  Biserica - trup al lui Hristos - lăcaş de largă comuniune a oamenilor în Hristos

metoda expunerii;

3

18.  Participarea noastră la Hristos prin Sfintele Taine

expunerea sistematică;

3

 

 

34

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

 •  

 

 

 

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

 

·     răspunsurile la examen/colocviu (evaluare finală)

·     - testarea periodică prin lucrări de control

80 %

10.5 Seminar / laborator

·     activităţi gen teme/ referate / eseuri / traduceri / proiecte, etc

·     testarea continuă pe parcursul semestrului

20 %

10.6 Standard minim de performanţă

 

 

 1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs.
 2. CUNOAŞTEREA ŞI EXPUNEREA SISTEMATICĂ A NOTIŢELOR

2. Pregătire prezentări orale

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

9. Consultaţii

 

 

 

 

 

• Însuşirea minimă a noţiunilor, conceptelor şi informaţiilor cu caracter general specifice studiilor europene.

 

11. BIBLIOGRAFIE          

11.1 OBLIGATORIE:

 1. Ciocan, T. Cosmin. IISUS HRISTOS – PLINIREA REVELAŢIEI DUMNEZEIEŞTI. Constanta, 2012.
 2. Lemeni, Prep. Drd. Adrian. TEORIA COSMOLOGICĂ A BIG BANG-ULUI. IMPLICAŢII FILOSOFICE; curs litografiat
 3. Lemeni, asist. Dr. Adrian. SENSUL ESHATOLOGIC AL CREAŢIEI, curs litografiat
 4. STURZU, Ioan. Viziunea teologiei ortodoxe asupra Revelatiei naturale si o analiza a valorii teologico-ontologice a paradigmei experimentaliste ın fizica. Sibiu, 2001

11.2 FACULTATIVĂ:

 1. Lonchamp, Jean-Pierre , Ştiinţă şi credinţă, , Bucureşti, Ed. XXI: Eonul Dogmatic, 2003;
 2. Philon din Alexandria, Comentariu alegoric al Legilor Sfinte după lucrarea de şase zile. trad.: Zenaida Anamaria Luca; ed.: Aurelian Scrima. Ed. a 2-a. Bucureşti: Herald, 2006
 3. Usca, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, I, Facerea, Ed. Christiana, Bucureşti, 2002
 4. Wilson edward o, despre natura umana, Bucureşti: Herald, 2013;
 5. ZORIN, KONSTANTIN V., Enigmele eredităţii: păcatele strămoşilor şi genele urmaşilor. trad, din limba rusă de Eugeniu Rogoti. Bucureşti: Editura Sophia; Alexandria: Cartea Ortodoxă, 2011
 6. Collingwood, R. G., Ideea de Natură. O istorie a gândirii cosmologice europene, Herald, 2011;
 7. Constantin, Pavel C., Tragedia omului în cultura modernă, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1997;
 8. Evdokimov, Paul, Ortodoxia, EIBM, Bucureşti, 1996;
 9. Gilson, Étienne, Introducere în filosofia creştină, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2006;
 10. Himcinschi, Pr. Mihai, Doctrina trinitară ca fundament misionar. Relaţia Duhului Sfânt cu Tatăl şi cu Fiul în teologia răsăriteană şi apuseană. Implicaţiile doctrinare şi spirituale ale acesteia, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004;
 11. Istodor, Pr. Lect. Dr. Gheorghe, Misiunea creştină ca activitate permanentă şi practică a Bisericii, Editura Sigma, Bucureşti, 2006;
 12. Istodor, Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe, Dialogul dintre teologie şi ştiinţă din perspectiva misiunii Bisericii, coeditat de Do-Minor şi Rawex Coms,  Bucureşti, 2010
 13. Philon din Alexandria, Comentariu alegoric al Legilor sfinte după lucrarea de şase zile, trad. de Zenaida Anamaria Luca, Ed. Paideia, Bucureşti, 2002;
 14. Rezuş, Pr. Prof. Dr. Petru, Curs de Teologie fundamentală, Caransebeş, 1942;
 15. Sârbu, Pr. Prof. Dr. Corneliu, Teologie fundamentală, ”Editura Pelerinul român”, Satu Mare, 2001

 

 

Data completării                 Semnătura titularului de curs         Semnătura titularului de seminar

 

Data avizării în catedră                                     Semnătura şefului catedrei

 

.....................................                                       ...................................