FIȘA DISCIPLINEI

 

 

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior

UNIVERSITATEA OVIDIUS – CONSTANȚA

1.2 Facultatea

TEOLOGIE

1.3 Departamentul

Teologie Biblică și Sistematică

1.4 Domeniul de studii

Teologie

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii/Calificarea

TEOLOGIE PASTORALĂ

 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

 

TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ

2.2 Titularul activităților de curs

PR. LECTOR. UNIV. DR. COSMIN TUDOR CIOCAN

2.3 Titularul activităților de seminar

PR. LECTOR. UNIV. DR. COSMIN TUDOR CIOCAN

2.4 Anul de studiu      

III

12.5 Semestrul

1, 2

12.6 Tipul de evaluare

Col./Ex.

12.7 Regimul disciplinei  

Obligatorie

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

1

3.3 seminar

1

3.4 Total ore din planul de învățământ

28 sem. I/ 28 sem. II

din care: 3.5 curs

14

3.6 seminar

14

Distribuția fondului de timp

Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

10

Tutoriat

4

Examinări

2

Alte activități 

-

3.7 Total ore studiu individual

pe semestru

28+46=74

 

3.9 Total ore pe semestru

5*14=70

 

3.10 Numărul de credite

3 sem I / 3 sem II

 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

•

4.2 de competențe

•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului

•

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului

•

 

6. Competențele specifice acumulate

Competențe profesionale

 

C3.1 Precizarea și utilizarea adecvată în comunicarea profesională a terminologiei specifice teologiei fundamentale

C3.2 Interpretarea dogmelor, a învățăturilor, a conceptelor și afirmațiilor teologice, în context interconfesional interreligios și intercultural

C3.3 Dezvoltarea și aplicarea metodelor de sistematizare a doctrinei, în vederea exprimării și argumentării unor învățături de bază ale cultului/Bisericii vizavi de partenerii de dialog ecumenic sau transdisciplinar, teologie și știință

C3.4 Susținerea doctrinei proprii, în raport critic-apologetic irenic cu alte învățături și ideologii

C3.5 Utilizarea resurselor doctrinare în acțiuni concrete de mărturisire și popularizare a credinței (la nivel fundamental)

C3.6 Formularea unor răspunsuri adecvate și susținute documentat în fața problemelor actuale ale științei moderne

Competențe transversale

Reproducerea fidelă și argumentată a definițiilor doctrinare de bază

   CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate și conștiinciozitate pastorală, pe baza principiilor, normelor și valorilor doctrinare, religios-morale și canonice

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Păstrarea, conservarea și predarea intactă a învățăturii fundamentale de credință, cu caracter de doctrină, neschimbabilă, a religiei creștine în general și a Bisericii Ortodoxe în special sub tutela  Revelației însăși, a autorității Bisericii aflate sub inspirație permanentă a Duhului Sfânt, și sub lumina rațiunii călăuzite de iubire, învățătură pe care o pune în slujba gândirii practice și teoretice a omului, având în vedere scopul mântuirii acestuia prin cunoașterea și iubirea Celui care S-a descoperit pe Sine oamenilor cu deosebire prin Fiul.

7.2 Obiectivele specifice

·        să cunoască adevărurile fundamentale ale credinței creștin ortodoxe;

·        să cunoască argumentele celor care se împotrivesc recunoașterii acestor adevăruri;

·        să fie capabili să apere rațional (filosofic, științific) adevărurile fundamentale ale credinței creștin ortodoxe;

·        să fie abilitați în discuții extra-teologice despre teme teologico-științifice contemporane;

·        să mărturisească cu fermitate învățătura de credință ortodoxă.

 

8. Conținuturi

Nr. crt.

8.1 Curs semestrul I

Metode de predare

Observații

 1.  

Introducere, noțiunea, obiectul, metoda și scopul teologiei fundamentale

metoda expunerii;

1

 1.  

Necesitatea unei transdiscipline la granița dintre Știință și Teologie

conversația sau convorbirea,

1

 1.  

Istoria teologiei fundamentale

expunerea sistematică;

1

 1.  

Literatura teologiei fundamentale și a istorie religiilor

conversația euristică;

2

 1.  

Problema divină. Posibilitatea cunoașterii raționale a lui Dumnezeu

metoda expunerii;

2

 1.  

Revelația divină. Cunoașterea naturală propusă de filosofi și știință comparativ cu revelația supranaturală

expunerea sistematică;

3

 1.  

Inspirația divină. Forme inter-religioase, aspecte și explicații. Spectrul acțiunii inspiraționale

conversația sau convorbirea,

1

 1.  

Revelația lui Hristos vizavi de gândirea gnostică

conversația euristică;

2

 1.  

Alternativele revelației dumnezeiești în context postmodern

expunerea sistematică;

1

 

Total ore alocate pentru curs Sem. I

 

14

 

Nr. crt.

8.1 Curs semestrul II

Metode de predare

Observații

 1.  

Raționalismul. Înțelesul și semnificația cuvântului

conversația sau convorbirea,

1

 1.  

Raționalismul. Deism, prima formă de raționalism

expunerea sistematică;

1

 1.  

Raționalismul. Cea de-a II-a formă de raționalism

conversația euristică;

1

 1.  

Raționalismul. Dogmatism, a III-a formă

metoda expunerii;

1

 1.  

Doctrina romano-catolică privind Regula de credință. Mărturisirea de credință

expunerea sistematică;

1

 1.  

Doctrina romano-catolică privind Regula de credință. Scriptura și Tradiția

conversația sau convorbirea,

1

 1.  

Regula protestantă de credință. Mărturisirea de credință

conversația euristică;

1

 1.  

Regula protestantă de credință. Infailibilitatea Scripturii oferită de Inspirația divină

metoda expunerii;

1

 1.  

Misticismul. Istorie, forme și ideologie

expunerea sistematică;

1

 1.  

Teismul. Argumentele raționale pentru dovedirea existenței lui Dumnezeu

conversația sau convorbirea,

1

 1.  

Activitatea lui Dumnezeu: Crearea lumii văzute. Explicații cosmologice patristice

metoda expunerii;

1

 1.  

Activitatea lui Dumnezeu: Crearea lumii văzute. Explicații cosmologice filosofice

conversația euristică;

1

 1.  

Activitatea lui Dumnezeu: Crearea lumii văzute. Explicații cosmologice științifice

expunerea sistematică;

2

 

Total ore alocate pentru curs Sem. I

 

14

 

Bibliografie

1.       Bibliografia obligatorie:

1.1.  Ciocan, pr. Cosmin T., „IISUS HRISTOS – PLINIREA REVELAȚIEI DUMNEZEIEȘTI”, în Colecția Colecției „Religie Filosofie”, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2011, 342 p.

1.2.  Lonchamp, Jean-Pierre , Știință și credință, , București, Ed. XXI: Eonul Dogmatic, 2003;

1.3.  Ciocan, pr. Cosmin T., Cosmologie – curs litografiat.

2.       Bibliografie facultative:

2.1.  Achimescu, pr.dr. Nicolae, Istoria și filosofia religiei la popoarele antice, editura Tehnopress, Iași, f.a;

2.2.  Armstrong, Karen O istorie a lui Dumnezeu, București, Editura Cartea Românească (2001);

2.3.  Collingwood, R. G., Ideea de Natură. O istorie a gândirii cosmologice europene, Herald, 2011;

2.4.  Constantin, Pavel C., Tragedia omului în cultura modernă, Ed. Anastasia, București, 1997;

2.5.  Evdokimov, Paul, Ortodoxia, EIBM, București, 1996;

2.6.  Fuss, Michael, Buddhavacana and Dei Verbum: A Phenomenological and Theological Comparison of Scriptural Inspiration in the Saddharmapundarika Sutra and in the Christian Tradition, BV, E.J. Brill, Leiden, 1991;

2.7.  Gilson, Étienne, Introducere în filosofia creștină, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2006;

2.8.  Harnack, Adolf von, Istoria Dogmelor. Introducere în doctrinele creștine fundamentale, Editura Herald, București, 2007;

2.9.  Himcinschi, Pr. Mihai, Doctrina trinitară ca fundament misionar. Relația Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul în teologia răsăriteană și apuseană. Implicațiile doctrinare și spirituale ale acesteia, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004;

2.10. Istodor, Pr. Lect. Dr. Gheorghe, Misiunea creștină ca activitate permanentă și practică a Bisericii, Editura Sigma, București, 2006;

2.11. Istodor, Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe, Dialogul dintre teologie și știință din perspectiva misiunii Bisericii, coeditat de Do-Minor și Rawex Coms,  București, 2010

2.12. Philon din Alexandria, Comentariu alegoric al Legilor sfinte după lucrarea de șase zile, trad. de Zenaida Anamaria Luca, Ed. Paideia, București, 2002;

2.13. Rezuș, Pr. Prof. Dr. Petru, Curs de Teologie fundamentală, Caransebeș, 1942;

2.14. Sârbu, Pr. Prof. Dr. Corneliu, Teologie fundamentală, ”Editura Pelerinul român”, Satu Mare, 2001.

 

 

Nr. crt.

8.2 Seminar semestrul I

Metode de predare

Observații

 1.  

Introducere, noțiunea, obiectul, metoda și scopul teologiei fundamentale

conversația;

2

 1.  

Necesitatea cunoașterii teoriilor științifice în evoluția lor

Prezentare media; demonstrația didactică

2

 1.  

Necesitatea cunoașterii ideilor filosofice specifice cosmologiei în evoluția lor

conversația sau convorbirea,

2

 1.  

Literatura teologiei fundamentale și a istorie religiilor

lucrările scrise;

1

 1.  

Problema divină. Posibilitatea cunoașterii raționale a lui Dumnezeu

Prezentare media; demonstrația didactică

2

 1.  

Raportul dintre factorul divin și cel uman în cadrul inspirației. Etapele inspirației

lucrul cu manualul și alte cărți;

2

 1.  

Problema profetismului

Prezentare media

1

 

Total ore alocate pentru curs Sem. I

 

14

 

Nr. crt.

8.2 Seminar semestrul II

Metode de predare

Observații

 1.  

Activitatea lui Dumnezeu: Crearea lumii văzute. Explicații cosmologice patristice

Prezentare media; demonstrația didactică

1

 1.  

Activitatea lui Dumnezeu: Crearea lumii văzute. Explicații cosmologice filosofice

Prezentare media; demonstrația didactică

1

 1.  

Activitatea lui Dumnezeu: Crearea lumii văzute. Explicații cosmologice științifice

Prezentare media; demonstrația didactică

1

 1.  

Creația. Actul și caracterul creației potrivit revelației scripturistice

lectura explicativă;

2

 1.  

Crearea vieții

verificarea orală;

1

 1.  

Crearea speciilor. Alte existențe

Prezentare media; demonstrația didactică

1

 1.  

Timpul și Spațiul ca și creație. Variante științifice și filosofice

conversația;

2

 1.  

Teoria relativității

demonstrația didactică;

1

 1.  

Ființa religiei

lucrările scrise;

1

 1.  

Diferite soluționări raționale ale ființei religiei

lucrul cu manualul și alte cărți;

1

 1.  

Originea religiei. Ipoteze clasice și moderne

lectura explicativă;

1

 1.  

Universalitatea religiei. Necesitatea religiei  

demonstrația didactică;

1

 

Total ore alocate pentru curs Sem. II

 

14

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

 • Formarea de utilizatori experți ai discursului în domeniul de calificare precizat;
 • Domeniile științelor experimentale moderne sunt atât de diverse și cu atât de multe teorii care pot veni în sprijinul sau împotriva doctrinelor teologice, încât este imposibil ca un predicator contemporan să poată face misiune în lume fără să cunoască toate aceste problematici;
 • Nu putem dobândi lumea pentru Hristos fără să cunoaștem adevăratele probleme ale lumii contemporane;

·                     Răspunsul Bisericii nedocumentat și nebazat pe întrebările omului modern este învechit și nerealist și nu poate trezi interesul omului de azi.

 

10. Evaluare

 

 

Data completării                 Semnătura titularului de curs         Semnătura titularului de seminar

 

Data avizării în catedră                                     Semnătura șefului catedrei

 

.....................................                                       ...................................